Rüyada saymak görmek

Rüyada saydığını görmenin tabiri, sayıların adedine bağlı olarak değişir.

Rüyada yirmi, yüz yahut beş bin adet sayı saymak düşmana galip gelmeye yorumlanır.

Rüyada yedi ve sekiz sayı saymak üzüntü ve kedere, dokuz adet saymak zor bir iş için fesatçı bir toplulukla konuşmaya, ona kadar saymak kemale ermiş bir işte bulunmaya yahut hacca gitmeye yorumlanır.

Rüyada kırka kadar saymak, söz verilen bir işin peşinde koşmaya, otuza kadar saymak yalan bir vaade kapılmaya, otuz üzerine on daha saymak o vadin gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada görülen bir rakamı (sayısı) Allah Teala’ya; ilim, mal, koca ve çocuğa ya da iş ve mesleğinde bir numara olmaya; iki adet düşmana galibiyet, üç adet sözünü yerine getirmeye, dört adet yeterli delile, beş adet dinde şüpheye, altı adet inanç esaslarında kuşkuya yahut düşmana galip gelmeye ve muarızlarını susturmaya, yediye kadar saymak terslik ve aksiliğe, sekiz ve ona kadar saymak kefarete dalalet eder.

Rüyada üzerinde Allah (C.C.) ismi bulunan dirhemleri saymak Zikrullah’a, böyle altınları saymak ilme, resimli paraları saymak dünyada batıl işlerle uğraşmaya yorumlanır.

Rüyada inci, kıymetli taş ve değerli boncukları saymak Kuran okumaya, unuttuğu ilmi hatırlamaya veya öğrenmeye, adi boncuk saymak boş işlerle uğraşmaya işaret eder.

Rüyada besili sığırları saymak bolluk ve ucuzluk seneye, manda saymak geçim sıkıntısına düşmeye, üzeri yüklü develeri saymak yağmura, mal ve dünyalığa delalet eder.

Rüyada üzerinde Allah’ın (C, C.) adı yazılı para saydığını görmek ilimden faydalanmaya; üstünde resim bulunan parayı saydığını görmek, dünyada batıl ile uğraşmaya; inci saydığını görmek, kuran okumaya; kiremit ve tas parçası saydığını görmek, gereksiz şeylerle uğraşmaya delalet eder.

Zayıf öküzleri saydığını görmek kitlik yıllarında bulunmaya; semiz öküzler saydığını görmek, feyiz ve berekete; develeri saymak ganimet almaya, ekinde berekete ve çok kazanca işarettir.

Kirmani’ye göre, sayı saydığını görmek, saydığı adede göre tabir olunur.

Bir, Allah’ın birliğine ve imana; iki, ana ve babaya yahut iki şahide; üç, sadakaya; dört, kabul olunacak duaya ve toplu mala; bir rivayete göre evlenmeye, beş, ikbal ve devlete, bir rivayete göre, beş vakit namaza delalet eder.

Bazı yorumculara göre; bir sayısı mübarek; iki, beladan kurtulma ve düşmana karşı zafer; üç iyi değildir.

Dört, mübarek ve hayırdır.

Beş, güzel ve hayırlıdır.

Altı, faydası olan bir şeyi işlemektir.

Bir rivayete göre, rüya sahibinin iyi bir söz işitmesi, bir isin tamamlanmasıdır.

Yedi, iyi değildir, bir rivayete göre hacdır.

Bazılarına göre yedi sayı saydığını gören, bir kadın ise selametle doğurur.

Sekiz, iyi değildir.

Bir rivayete göre, bu rüyanın sahibi, devlet büyüğüne veya büyük bir insana yaklaşır.

Dokuz, iyi değildir bir rivayete göre düşman üzerine gider.

On, mübarek olup din ve dünya muradının olmasına ve bir rivayete göre de işlerinin tamamlanmasına delalet eder.

On bir, muradının olacağına; on iki isteklerinin yerine geleceğine, bir rivayete göre bereketli bir seneye delalet eder.

On üç, iyi değildir.

On dört, muradın olacağına, sonu ferah olduğundan iyidir.

On beş arzuların olmasına, şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya, bereket ve adalete; on altı, uzun bir zaman sonra maksada ermeğe, on yedi, fesada ve sefahate dinden çıkanın geri gelmesiyle sağlığa işarettir.

On sekiz, iyi değildir, on dokuz, halkla arasında düşmanlıktır.

Yirmi, kuvvetin artmasına ve düşmana üstünlüğe ve murada, otuz rüya sahibinin biri ile davası varsa acele olarak lehine bitmesine ve düşmana üstünlüğe; kırk, iste güçlük ve hayrettir.

Elli rüya sahibinin ömrünün tamamıdır.

Altmış, tövbenin lüzumuna ve kefarete delalet eder, iyi değildir, korkuya işarettir.

Bir rivayete göre istiğfara, hayrı olmayan kimseye ait ve onun için günahlarının affedilmemesidir.

Seksen, zina ile suçlanıp seri cezaya, bir rivayete göre bereket; doksan, büyüklerden bir kadının onunla evlenmek isteyip ondan menfaat gelmesine.

Yüz, düşmana, zafer elde etmeye ve muradın oluşuna, bir rivayete göre zina ile suçlanmaya delalet eder.

Kendisi için yüz tane hububattan bir şey sayıldığını görmek, hayır ve bereket, rahat geçim, bir toplumun reisliğine geçmektir.

İki yüz, düşmana karşı zafer elde edememeye; üç yüz, uzun müddette isteklerinin olmasına; dört yüz, düşmana karşı üstünlüğe, beş yüz, işlerin durmasına, altı yüz, murada ve feraha; yedi yüz, işlerinde güçlükle birlikte ömrünün sonlarında hayra; sekiz yüz zafere, dokuz yüz, düşmanının rüya sahibine üstün gelmesine; bin, kuvvet, zafer ve üstünlüğe delalet eder.

İki bin, iyi değildir.

Üç bin, zafer ve kuvvettir.

Dört bin zaferdir.

Beş bin, bereket ve ferahlıktır.

Altı bin zafer ve murattır.

Yedi bin, geçim yönünden orta halde olmak ve bir rivayete göre, işlerinin bağlı olmasıdır.

Sekiz bin, rüya sahibinin hayatının düzenli olmasıdır.

Dokuz bin iyidir.

On bin, zafer ve kurtuluştur.

Yirmi bin, düşmanına karşı üstünlüktür.

Otuz bin, uzun bir zaman sonra zafere ulaşmaktır.

Kırk bin, kurtuluşa işarettir.

Elli bin, yorgunluk ve eziyet ve durgunluktur.

Altmış bin, zorluktan sonra muradının olmasıdır.

Yetmiş bin bolluk ve geçime; seksen bin zafer ve kurtuluşa, doksan bin, düşmana karşı üstünlüğe; yüz bin ve yüz binden fazlası ise istediklerinin elde edileceğine delalet eder.

Eliyle sayı saydığını gören doyurduğu kişileri doyurduğuna pişman olur.

Bazı yorumcular diyor ki; sayı saydığını veya sayıldığını gören, amir olur ve saydığı sayının adedince emrinde insan bulunur.

Eğer rüya sahibi bir din görevlisi ise, kendisi için hayırlıdır.

Sayı saymak bütünü ile hayırlıdır.

Ancak borçlu olanlar için hayırlı değildir.

Çünkü alacaklının onu sıkıştıracağına delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir.

Yirmi ve yüz adet saymak da, böyledir.

Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer.

Dokuz adet saydığını gören kimse, müşkül bir iş için müfsit bir kavimle konuşur.

On sayısını saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir iste bulunur.

Bazı tabirciler on adet saymak, hacca gitmeye işarettir, dediler.

Kırk adet saydığını gören kimse, kendisine söz verilmiş bir işin peşinde dolaşır.

Otuz adet saydığını gören kimse, tamamlanmayan yalan bir vade kapılır.

Ancak otuzdan sonra on adet daha olduğu vakitte, o vade tamamlanır.

Herhangi bir şeyden bir adet, ilimle veya mal ile yahut koca ile ya da çocuk ile teklik davasında bulunmaya işarettir.

Bazen de bir sayısı, şöhretini kaybetmeye ve ortağından ayrılmaya işarettir.

Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenab-ı Hakka (C.C.) işarettir.

İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye işarettir.

Altı adedi de böyledir. Bazen altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye işarettir.

Yedi adedinde hayır yoktur.

Sekiz ve on adetleri yemin için veya Hacc’da kurban bulamayan kimse için kefarettir.

Rüyada, üzerinde Allah (C.C.)in ismi yazılı olan dirhemleri saydığını gören kimse O’nu tesbih eder.

Üzerinde Allah (C.C.)’in ismi bulunan altınları saydığını gören kimse, ilim öğrenir.

Saydığı paralar resimli ise bunları sayan kimse, dünya işlerinden batıl şeylerle meşgul olur.

Rüyada inci saydığını gören kimse, Kuran’ın surelerini okur.

Kıymetli taş saydığını gören kimse, unuttuğu bir ilmi hatırlar veya onu öğrenir.

Boncuk saydığını gören kimse, unuttuğu bir ilmi hatırlar veya onu öğrenir.

Boncuk saydığını gören kimse, boş şeylerle meşgul olur.

Eğer yağlı sığırları saysa, üzerinden ucuzluk ve bolluk seneler geçer.

Yükleriyle beraber erkek develer saydığını gören kimse, ziraatçı ise ve ekilmiş ekini de varsa oraya yağmur yağar.

Eğer rüya sahibi vali ise, yüklerde bulunan malların kadir ve kıymeti nispetinde mala nail olur.

Rüyada manda saydığını gören kimse, geçiminden sıkıntı ve meşakkate düşer.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın