Rüyada saymak görmek

Yirmi, yüz yahut beşbin adet sayı saymak düşmana galip gelmeye; Yedi ve sekiz sayı saymak üzüntü ve kedere, dokuz adet saymak zor bir iş için fesatçı bir toplulukla konuşmaya, ona kadar saymak kemale ermiş bir işte bulunmaya yahut hacca gitmeye; kırka kaadar sayla, söz verilen bir işih peşinde koşmaya, otuza kadar saymak yalan bsir vaade kapılmaya, otuz üzerine on daha saymak o vadin gerçekleşmesine, bir rakamı ( sayısı ) Allah Tealaya; ilim, mal, koca ve çocuğa ya da iş ve mesleğinde bir numara olmaya; ıki adet düşmana galibiyet, üç adet sözünü yerine getirmeye, dört adet yeterli delile, beş adet dinde şüpheye, altı adet inanç esaslarında kuşukuya yahut düşmana galip gelmeye ve muarızlarını susturmaya, yediye kadar saymak terslik ve aksiliğe, sekizve on na kadar saymak keffarete; ızerinde Allah -c. c. – ismi bulunan dirhemleri saymak zikrullaha, böyle altınları saymak ilme, resimli paraları saymak dünyada batıl işlerle uğraşmaya, ınci, kıymetli taş ve değerli boncukları saymak Kuran okumaya, unuttuğu ilmi hatırlamaya veya öğrenmeye, adi boncuk saymak boş işlerle uğraşmaya, besili sığırları saymak bolluk ve ucuzluk seneye, manda saymak geçim sıkıntısına düşmeye, üzeri yüklü develeri saymak yağmura, mal ve dünyalığa delalet eder. Saymak, sayılanin adediyle yorumu değişir. üzerinde Allah’ın (C, C.) adi yazili para saydığını görmek ilimden faydalanmaya; üstünde resim bulunan parayi saydığını görmek, dünyada batil ile uğrasmaya; inci saydığını görmek, kuran okumaya; kiremit ve tas parçası saydığını görmek, gereksiz şeylerle uğrasmaga delalet eder. Zayif öküzleri saydığını görmek kitlik yillarinda bulunmaya; semiz öküzler saydığını görmek, feyiz ve berekete; develeri saymak ganimet almaya; ekinde berekete ve çok kazanca işarettir. Kirmani’ye göre, sayı saydığını görmek, saydigi adede göre tabir olunur. Bir, Allah’ın birligine ve imana; iki, ana ve babaya yahut iki sahide; üç, sadakaya; dört, kabul olunacak duaya ve toplu mala; bir rivayete göre evlenmeye; bes, ikbal ve devlete, bir rivayete göre, beş vakit namaza delalet eder. Bazı yorumculara göre; bir sayısi mübarek; iki, beladan kurtulma ve düşmana karşı zafer; üç iyi değildir. Dört, mübarek ve hayırdir. Bes, güzel ve hayırlıdır. Alti, faydasi olan bir şeyi işlemektir. Bir rivayete göre, rüya sahibinin iyi bir söz isitmesi, bir isin tamamlanmasidir. Yedi, iyi değildir, bir rivayete göre hacdir. Bazılarına göre yedi sayı saydığını gören, bir kadın ise selametle dogurur. Sekiz, iyi değildir. Bir rivayete göre, bu rüyanin sahibi, devlet büyügüne veya büyük bir insana yaklaşir. Dokuz, iyi değildir bir rivayete göre düşman üzerine gider. On, mübarek olup din ve dünya muradının olmasına ve bir rivayete göre de, işlerinin tamamlanmasina delalet eder. Onbir, muradının olacağına; oniki isteklerinin yerine geleceğine, bir rivayete göre bereketli bir seneye delalet eder. Onüç, iyi değildir. Ondört, muradın olacağına, sonu ferah olduğundan iyidir. Onbes arzularin olmasına, şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya, bereket ve adalete; onalti, uzun bir zaman sonra maksada ermege, onyedi, fesada ve sefahate dinden çikanin geri gelmesiyle sağlığa işarettir. Onsekiz, iyi değildir, ondokuz, halkla arasında düşmanliktir. Yirmi, kuvvetin artmasına ve düşmana üstünlüge ve murada, otuz rüya sahibinin biri ile davasi varsa acele olarak lehine bitmesine ve düşmana üstünlüge; kirk, iste güçlük ve hayrettir. Elli rüya sahibinin ömrünün tamamidir. Altmis, tövbenin lüzumuna ve kefarete delalet eder, iyi değildir, korkuya işarettir. Bir rivayete göre istiğfara, hayri olmayan kimseye ait ve onun için günahlarının affedilmemesidir. Seksen, zina ile suçlanip seri cezaya, bir rivayete göre bereket; doksan, büyüklerden bir kadının onunla evlenmek isteyip ondan menfaat gelmesine. Yüz, düşmana, zafer elde etmege ve muradın olusuna, bir rivayete göre zina ile suçlanmaya delalet eder. Kendisi için yüz tane hububattan bir şey sayıldığını görmek, hayır ve bereket, rahat geçim, bir toplumun reisligine geçmektir. Ikiyüz, düşmana karşı zafer elde edememege; üçyüz, uzun müddette isteklerinin olmasına; dortyüz, düşmana karşı üstünlüge, besyüz, işlerin durmasina, altiyüz, murada ve feraha; yediyüz, işlerindc güçlükle birlikte ömrünün sonlarında hayra; sekizyüz, zafere, dokuzyuz, düşmanının rüya sahibine üstün gelmesine; bin, kuvvet, zafer ve üstünlüge delalet eder. Ikibin, iyi değildir. üçbin, zafer ve kuvvettir. Dörtbin zaferdir. Besbin, bereket ve ferahlikdir. Altibin zafer ve murattir. Yedibin, geçim yönünden orta halde olmak ve bir rivayete göre, işlerinin bagli olmasıdir. Sekizbin, rüya sahibinin hayatınin düzenli olmasıdir. Dokuzbin iyidir. Onbin, zafer ve kurtulustur. Yirmibin, düşmanına karşı üstünlüktür. Otuzbin, uzun bir zaman sonra zafere ulaşmaktir. Kirkbin, kurtulusa işarettir. Ellibin, yorgunluk ve eziyet ve durgunluktur. Altmisbin, zorluktan sonra muradının olmasıdir. Yetmisbin bolluk ve geçime; seksenbin zafer ve kurtulusa; doksanbin, düşmana karşı üstünlüge; yüzbin ve yüzbinden fazlasi ise istediklerinin elde edilecegine delalet eder. Eliyle sayı saydığını gören doyurdugu kişileri doyurduguna pişman olur. Bazı yorumcular diyor ki; sayı saydığını veya sayıldığını gören, amir olur ve saydigi sayınin adedince emrinde insan bulunur. Eğer rüya sahibi bir din görevlisi ise, kendisi için hayırlıdır. Sayi saymak bütünü ile hayırlıdır. Ancak borçlu olanlar için hayırlı değildir. Çünkü alacaklinin onu sıkıştıracağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz adet saymak da, böyledir. Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz adet saydığını gören kimse, müskül bir iş için müfsit bir kavimle konuşur. On sayısini saydığını gören kimse, tamamlanmis ve kemale ermis bir iste bulunur. Bazı tabirciler on adet saymak, hacca gitmeye işarettir, dediler. Kirk adet saydığını gören kimse, kendisine söz verilmis bir isin peşinde dolasir. Otuz adet saydığını gören kimse, tamamlanmayan yalan bir vade kapilir. Ancak otuzdan sonra on adet daha olduğu vakitte, o vade tamamlanir. Herhangi bir şeyden bir adet, ilimle veya mal ile yahut koca ile ya da çocuk ile teklik davasinda bulunmaya işarettir. Bazen de bir sayısi, şöhretini kaybetmeye ve ortagindan ayrılmaya işarettir. Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenab-ı Hakka (C.C.) işarettir. tki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde süphe etmeye işarettir. Alti adedi de böyledir. Bazen alti adedi düşmana galip ve kendisine zit olanlara karşı delil getirmeye işarettir. Yedi adedinde hayır yoktur. Sekiz ve on adetleri yemin için veya haccda kurban bulamayan kimse için kefarettir. Rüyada, üzerinde Allah (C.C.)in ismi yazili olan dirhemleri saydığını gören kimse Onu tesbih eder. üzerinde Allah (C.C.)in ismi bulunan altınlan saydığını gören kimse, ilim ögrenir. Saydigi paralar resimli ise bunlari sayan kimse, dünya işlerinden batil şeylerle meşgul olur. Rüyada inci saydığını gören kimse, kuranin Surelerim okur. Kiymetli tas saydığını gören kimse, unuttugu bir ilmi hatırlar veya onu ögrenir. Boncuk saydığını gören kimse, unuttugu bir ilmi hatırlar veya onu ögrenir. Boncuk saydığını gören kimse, boş şeylerle meşgul olur. Eğer yagli sigirlari saysa, üzerinden ucuzluk ve bolluk seneler geçer. Yükleriyle beraber erkek develer saydığını gören kimse, ziraatçi ise ve ekilmis ekini de varsa oraya yagmur yagar. Eğer rüya sahibi vali ise, yüklerde bulunan malların kadir ve kiymeti nispetinde mala nail olur. Rüyada manda saydığını gören kimse, geçiminden sıkıntı ve meşakkata düşer.

Yorum yapın