Rüyada değirmen görmek

Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya, ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiiddete, cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek savaş ve mücadeleye, değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye, değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete, değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine, değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye, değirmenin taş, toprak vs. gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve ölümlere, değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb. öğütmek ( ya da öğütüldüğünü görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, su değirmeni yağmura, yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder. (Ayrıca bakınız; değirmenci.) Rüyada değirmen görmek bir dava yolu ile mücadeleyi simgeler. Hane halkının sıkıntı ve darlıktan kurtularak bolluk ve berekete kavuşması demektir. Başka yoruma göre de, gizli kalan bazı şeylerin ortaya çıkması, iş yaşamında da başarı demektir. Değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder. Yeldeğirmeni havadan gelecek paradır. Kısmet ve bol kazançtır. Su degirmeni siyaseti güzel, idaresi dogru, malı ve parasi çok bir kimse ile tabir olunur. Degirmenin dönmesi, yolculuğa ; rızk toplanmasina; bir rivayete göre, savaş çıkmasına işarettir. Degirmen çarkinin kirilmasi sahibinin ölümüne delalet eder. Bugday ile degirmene giderek ögütüp un yaptığını gören, ha-yir ve menfaate erer. Onun yüzünden bir başkası da faydalanir. Degirmende bir bozukluk olup, işlemedığını veya tasinin çalindi-gini görmek, degirmen sahibinin bir zarara uğramasina, bir riva-yete göre hasta olmasına delildir. İbn-i Şirin’e göre; rüyada degirmen görmek, düşmanlik ve fe-naliga işarettir. Degirmenin kimin malı olduğunun bilinmemesi düşmanlikla, eğer sahibi biliniyorsa veya rüya görenin malı ise, bu düşmanlik onlara karşıdir. Bir degirmen tasinin bugdaysiz ve boş döndügünü görmek, yolculuğa ; tasin bugday veya diğer hububat ögüttügünü görmek, dünya halinin söyle böyle devam ettiğine de-lildir. Kirmani’ye göre; rüyasında degirmen tasinin demirden ve-ya bakirdan olduğunu görmek, şiddetli düşmanliga; degirmen ta-sinin camdan olduğunu görmek, kadınlar yüzünden halk arasında düşmanlik olusmasina; su degirmenini eliyle çevirdığını gör-mek, kimseden yardım görmeyerek işlerini kendi eliyle idare edecegine işarettir. Cafer-i Sadık (RA)a göre; rüyada degirmen görmek, beş se-kilde tabir olunur; devlet başkani, başbakan, kuvvet, kahraman-lik, zabita memuru. Degirmen yeri görmek de bir başkan veya ha-tirli bir kimse ile tabir olunur. Halit El-Isfahani ye göre; bir degirmenin gerek su ve gerek hayvan veya başka bir şeyle döndügünü görmek, hayır ve bereket gelmesine; rızk bolluğuna; kolayliga delalet eder. Degirmen çarki döner ise, savaşa; dönmezse ese delalet eder. El degirmeni ile un ögüttügünü gören, büyük bir hayra erer ve elinin emeginden ka-zandigi parayi fakirlere dagitir. Bir rivayete göre hayırlı ve zengin bir kadın ile evlenir. Degirmen çarkinin çalındığını veya kirilip parçalandığını görmek, rüya sahibinin veya degirmen sahibi bili-niyorsa, onun ölümüne delalet eder. Yel degirmeni görmek de su degirmeni gibi yorumlanır. Ancak bunda çarki yerine yelkenleri, yani kanatlari dikkate alinmalıdır. Ateş ve gazla çalisan degirmen görmek de yine bu şekilde tabir olunur. Degirmenin büyük veya küçük olması, yükşekligi, genişligi tabirde önemle dikkate alin-malıdır. İbn-i Kesir’e göre Yel degirmeni savaş ve ölümle tabir olu-nur. Halkin bugdayini ögütmek için bir yel degirmeni yaptiran halk arasında hükmetmek üzere meclise girer. Eğer halktan biri ise, rızkını elde etmek için bir şeyle uğrasir. Yel degirmeninin ka-natlarini boyali ve nakisli görmek, geçiminin güzel olmasına, maksadina ermege, işlerinin yoluna girmesine delalet eder. Yeldegirmeninin kanatlarini açtığını görmek, ondan fayda ve menfa-at gelecek olan bir ise başlamaya, kanadi olmayan yel degirmeni ile un ögüttügünü görmek, hafif bir kadınla evlenmege, eğer bu rü-yayi bir kadın görmüs ise, namusunu kaybetmeye, yel degirmeni için dolap kanatlari satın aldığını görmek, evlenmege işarettir; degirmen görmek, oradan geçimini elde etmek için bir yere gir-mege delalet eder. Abdulgani Nablüsi’ye göre; rüyada bugday ögüten degir-men görmek, orada hak batildan ayrıldigi için ilim merkezi, orada adalet ve insaf, ölçü, hüküm olduğu cihetle mahkeme, ve zekat için ölçü olmasından dolayı da rızk ve fayda, degirmen taslarinin birbi-ri üzerine binmis olmasından dolayı da kari ve koca ile tabir olu-nur. Bir rivayete göre degirmen görmek, kedere, kalp darligina, baş agrisina işarettir. Tabirci rüyanin şekline göre ve rüyayı göre-nin halini de dikkate alarak degirmen rüyasıni buna göre yorumlamalıdır. Degirmenin bugday yerine insanları ögüttügünü görmek, fitne ve fesat bir çok kimselerin ölümüne, yenilmeyen bir şeyi ögüttü-günü görmek, kitliga; degirmende un çogalip her tarafi doldurdugunu görme, rızk çokluguna; ucuzluga, hastalıktan şifaya delalet eder. Degirmende kina, hatmi ve benzeri şeyleri ögütmek temizli-ge, hastalıklarin önünün alinmasina, keder ve sıkıntınin yok edilmesine, borçlarin ödenmesine işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada degirmen görmek, aile halkınin sıkıntı ve darliktan kurtulmasina yahut fakirlikten sonra zenginliklerine, bekar erkek için ese, bekar kız için kocaya işarettir. Degirmen bulunmayan bir evde degirmen görmek, şiddet ve zorluklara, düşmanliga işarettir. Eğer degirmende ekmek, et veya bal ögütse, aile halkınin bozucu, gösteriş maksatlisi ve sevici olmalarına işarettir. Degirmende bugday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydalı bir şey ögütse, aile halkınin işlerinin kolayligina ve rızıklarinin yolunda gitmesine, hastalıklardan şifa bulmalarina, işlerini idare eden kimseyi yenilemelerine, işarettir. Sehir ve kasabanin ortasinda görülen büyük degirmen, eğer o sehir ve kasaba harap ise meydana çıkacak savaşa işaret eder, hususiyle o degirmende ateş veya büyük tas ögütülürse, eğer sehir harap değilse ve orada ögütülen kötü kokulu arpa, su, çamur ve yahut et olursa salgin hastalığa işarettir. Bazı tabirciler, su üzerinde bulunan degirmen, işlere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdir, dediler. Bir kimse o adama siginsa, onun çalışma ve gayreti güzel olur. Rüyada degirmenin döndügünü gören kimseye degirmendeki un miktannca gelecek hayra işarettir. Bazen degirmenin döndügünün görülmesi yolculuk, degirmenin bugdaysiz dönmesi şiddet ve sıkıntıdir. Degirmenin egrilik ve aksaklik ile dönmesi piyasanin pahaliligina işarettir. Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir degirmenin olduğunu görse, temiz bir rızka işarettir. Bir şey ögütmeksizin degirmenin döndügünü görmek, yolculuktur. Degirmenin sebepsiz olarak döndügünün görülmesi, ecelin yaklaşmasina işarettir. Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya, ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiiddete, cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek savaş ve mücadeleye, değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye, değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete, değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine, değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye, değirmenin taş, toprak vs. gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve ölümlere, değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb. öğütmek ( ya da öğütüldüğünü görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, su değirmeni yağmura, yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın