Rüyada öz su görmek

Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, saadete, toplu mala, fazla hayra ve bekarsa evlenmeye yorumlanır.

Suyun çok temiz görülmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına yorumlanır.

Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa yorumlanır.

Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.

Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.

Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir.

Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle dedikoduculuk yapar.

Akıntısı olmayan su, hapse yorumlanır.

Acı su, acı bir geçime yorumlanır.

Tuzlu su, geçimde sıkıntıdır. Bulanık ve kokmuş su, haram maldır. Sarı su, hastalıktır.

Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için hastalığa yakalanmalarına yorumlanır. Bazı yorumcular bulanık su, zalim bir devlet adamıdır, dediler.

Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise kurtulur, hasta ise Allah (C.C.) şifa bahşeder, eğer hapis ise, -su temizlendikten sonra-kurtulur. Tuzlu su kederdir.

Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına yorumlanır.

Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete yorumlanan sözü de varsa, imanının kuvvetli olmasına yorumlanır. Eğer bu gibi sözler söylemiyorsa, o kimsenin şek ve şüphe ettiği bir şeyde emin olmasına yorumlanır. Bazı yorumcular bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C.)’a tevekkül ederek yola çıkar, dediler.

Rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur.

Rüyada saf ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komşusu ve dostları hakkında iyilik eder.

Kab içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Eğer suyu kendisiyle istifade edilmeyen bir yere dökerse, döktüğü suyun miktarınca mal zayi eder.

Bir kimseye rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Eğer suyu kendi evinin bacası üzerinde görse, o kimseye çabucak bir keder veya devlet tarafından devamlı bir bela isabet eder.

Tatlı su, helal rızka, kalp ve ilmin güzelliğine ve ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden hayata yorumlanır. Bazen su, bekar erkek için hanıma, bekar kız için de kocaya yorumlanır.

Rüyada bostan ve tarla sulamak, rüya sahibinin eşiyle cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.

Sıcak su görmek, hastalık ve hüzündür. Eteği ile su taşıdığını görmek, malında ve dünya işlerinde eksikliğe delalet eder. Bir şişeyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin eşi gebe kalır. Eğer rüyayı gören evli değilse, evlenir, rızkı artar. Birisine parasız su verdiğini gören, iyilik yapar, bir rivayete göre, bir yerde yapı yaptırır. Elinde madeni bir kap ile su alıp içtiğini gören, sıkıntı ve eziyete düşer.

Nerede olursa olsun, suyun bolluğu hayra işarettir. Suyun az olması da halk için selamete işarettir. Bir yere su döküldüğünü görmek, o yerde feyiz ve berekete delalet eder. Evinde, her ne şekilde olursa olsun, saf ve berrak su olduğunu görmek, iyi ve mutlu bir hayata, geniş rızka, bulanık su görmek, zarara, geçim sıkıntısına delildir. Kendini su içinde gören, zor bir işle uğraşır. Elbisesi ile suya girdiğini fakat elbisesinin ıslandığını görenin din kuvveti yerindedir, sağlığı iyidir ve bütün işleri düzgün ve yolunda olur.

Evinde veya bostanına su çevirdiğini gören evlenir, üstüne su sıçradığını gören, hayır ve menfaate erer. Eğer bu bulanık ve fena kokulu ise, yorumu aksinedir.

Bazı yorumculara göre; suya bakıp içinde kendini gören, evine iyilik ve cömertlikte bulunur. Suların yerlere döküldüğünü gören, malından harcar. Köprü veya kemer altında suların aktığını görmek, halkın kendilerine yardımcı olan bir kimseden hayır göreceklerine işarettir. Bu sudan aldığını gören, böyle bir kimseden hayır ve menfaat görür. Denizin suyunu bir tarafa çevirip akıttığını gören, dinsiz bir kimseden mal edinir.

Suyu akıtan bir kapta -mesela kalbur veya süzgeç gibi-su saklamak istediğini gören, kendisine faydası olmayan bir ise bağlanır. Bir çok kaplarda görülen sular, içinde bulunduğu kabın cinsine ait tabirlerdeki gibi yorumlanır. Herhangi bir şey içinde su bulundurmak, uzun ömüre delalet eder. O sudan harcadığı ömrünün geçeni, kalanı ise ömrünün geri kalanıdır. Eğer bütün suyu içerse eceli gelmiş demektir. Her ne şeyden olursa olsun, ilaç ile veya sıkarak çıkarılan meyve veya sebze suları rızk ve menfaat ile yorumlanır.
Kişinin rüyada su görmesi, güzel bir rızka, hoş ve tatlı bir hayata delâlet eder.
Çünkü her şey sudan yaratılmıştır.
Rüyada çok temiz ve berrak bir su görmek ve ondan içmek, rızkın bolluğuna, fiatların
ucuzluğuna ve adeletin yeryüzüne yayılmasına delâlet eder.
Rüyada safi ve berrak bir suya atladığını ve o su içinde yüzdüğünü görmek, pek
çabuk erişecek bir sevince delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kadeh içinde bulunan temiz suyu içtiğini görmesi, çocuğa ve
zevcesi tarafından erişeceği hayra delâlet eder.
Rüyada tatlı ve berrak su görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Helal rızık,
b) Kalp temizliği,
c) İlim,
d) Hikmet,
e) Güzel bir hayır.
Rüyada bekar bir adamın kase veya bardaktan su içtiğini görmesi, pek yakında
evleneceğine işarettir.
Rüyada soğuk su ile guslettiğini görmek, günahlardan tevbe-ye, hastalıktan şifaya,
borçtan kurtuluşa, korku ve şiddetten emin olmaya ve selâmete delâlet eder.
Rüyada sıcak su içtiğini görmek, şiddetli üzüntü ve kedere işarettir.
Rüyada temiz ve pak bir suyu kendi evinde görmek, saadete, toplu mala ve
ganimete, fazla hayra delâlet eder. Eğer o kimse bekâr ise: “O, sudan bir beşer
yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.” (Furkan,
54) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince evlenmeye delâlet eder.
Rüyada safî ve berrak bir suya malik olduğunu görmek, çok çok hayır yapmaya
delâlet eder.
Yine rüyada su görmek, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız için de kocaya delâlet
eder.
Yine rüyada su görmek, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız için de kocaya delâlet
eder.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada su görmek: “Eğer onlar o yol üzerinde
dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.” (Cin, 16) mealindeki âyet işaretince
dince fesada ve: “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.” (Bakara, 249)
mealindeki âyet-i kerime işaretince de belâya delâlet eder.

Rüyada görülen temiz, safî ve parlak sular, rızka, hayra, müjdeye, menfaata; bulanık
sular güçlüğe, çetinlik ve meşakkata, sarı sular da hastalığa delâlet eder. Yine rüyada
tuzlu su, maişetçe meşakkate, bulanık ve kokuşmuş su, haram mala, siyah su, rüya
sahibinin evinin harap olmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kuyudan siyah su çıkardığını görmesi, hayırsız bir kadınla
evlenmeye delâlet eder.
Rüyada deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü görmek, takva ve hikmete
delâlet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın