Rüyada öldürmek görmek

Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini görmek, katilin maktule hayır ve menfaati olacağına yahut zülüm edeceğine; birini katlettiğini görmek, ona iyilik etmeğe; kendinin katledildiğini görmek, ömrünün uzun olacağına delalet eder.

Kirmani’ye göre; bir kimseyi katlettiğini gören, o kimseye hayır ve menfaat sağlar. Bir cemaatin kendisini zulmen katlettiklerini görene, en büyük devlet adamı tarafından hayır ve menfaat hasil olur.

Bir kimseyi zulmen kal eylediğini gören, asi ve nefsine zulüm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat kılar.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; evladını katlettiğini görene Allah (cc) helal rızk ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladına zulüm yapar. Birini katlettiğini ve maktulün cesedinden kan akıttığını görenin eline mal geçer.

Eğer kan akmaz ise, mal hasil olmaz. Cesedinin kal eylediği adamın kani içinde yuvarlandığını görmek, o adamın malından istifadesine; birini katledip maktulden beyaz kan çektiğini görmek, dininin gitmesine; kendini katledilmiş ve fakat kimin tarafından katlolun düğünü bilmez görmek, kanuna az itaatkâr olmağa; katledeni bilir ise, düşmana zafer bulmağa, birini kal eylediğini ve maktulün kanından necaset arktiğini görmek, maktulün katilden fenalık görmesine delalet eder.

Bir kimseyi katlettiğini, fakat bunun kim olduğunu bilmediği gibi muayene eylemediğini gören, düşmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur.

Kendi nefsini kal eylediğini gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolun düğünü gören, eğer köle ise azat olur; gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu öder; eline çok mal geçer; eğer kendisini bu suretle katleden adamı bilirse, ondan çok hayır görür.

Eğer katil, kadın yahut hadim ağası veya buluğa ermemiş çocuk veya sakalsız sabi emred ise, rüya sahibinin vefatına delalet eder.

İbn-i Şirin’e göre; bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse, ona alakası olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocuğu katledip pişirdiğini gören, livata fiili işlediğinden dolayı ayıplanır.

Bir çocuğun katledip pişirildiğini ve etinin kopabildiğini görmek, babasının zulme duçar olacağına işarettir. Bir cemaatin birbirlerini katlettiklerini görmek, halk arasında bidat zuhuruna; bir insani katledip cesedini arkasına aldığını görmek, cezayı hak edeceğine ve zarara duçar olacağına delalet eder.

Bazılarına göre; rüyada katil görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradına ermeğe; rüya sahibi hasta ise, şifaya işarettir. Bir kavle (söylentiye) göre, katil rüyası, belaya ve nimetin zevaline delalet eyler.

Bir hükümdarın boyunlarını vurmak suretiyle tebaasını katlettiğini görmek, ahalinin zulmünden halas olmasına.

Hürriyete kavuşmasına, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine işarettir. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada katil günah işlemeğe işarettir.

Nefsini katlettiğini gören, günahlarına tövbe eder. Bir insani kal eylediğini gören, büyük bir günah işler. Kendisinin katlolun düğünü gören, çok yaşar ve fazla hayra nail olur. Bir adamı boğazını kesmeyerek katlettiğini görmek, maktulün hayır ve menfaatine ulaşmasına delildir. Bir nefis katlettiğini gören, keder ve gamdan halas olur.

Bir köle, efendisinin kendisini kal eylediğini görse, azat olur. Bir katil işlediğini ikrar ettiğini gören velayete ve halk arasında ihtiram makamına nail olur.

Fisebilillah katledildiğini gören, şehit olur. Bir başka rivayete göre de rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye işarettir. Rüyada kendi kendisini öldürdüğünü gören kimse “Tövbe-i Nasuh” ile tövbe eder.

Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler. Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrünün uzun olmasına ve çeşitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada, kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür.

Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse “Sen bir de adam öldürmüştün de biz seni o kandan kurtar mistik”(Taha Suresi. A. 40) mealindeki ayet gereğince, korku ve kederden kurtulur. Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir.

Bir kimse, rüyada öldüreni bilmediği halde öldürüldüğünü görse, dinler ihmal eder. Eğer katilini bilirse, düşmanına galip gelir ve katillinde intikamım alır.

Bir kimse rüyada bir adamı öldürdüğünü ve sah damarından kan arktiğini görse, maktulün, katilin dilinden hoşlanmayacağı bir şeye düşmesine işarettir.

Bazı tabirciler de maktul, katil tarafından bir hayır ve menfaat gelir, dediler. Bir kimse rüyada kasten ve hâksiz olarak bir kimseyi öldürdüğünü görse, o kimsenin günahkâr olduğuna işarettir. Bazı tabirciler de birisini öldürdüğünü gören kimse, namazın faziletini inkâr eder veya onu terkedir, dediler.

Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kimse, rızka erişir. Bir kimse rüyada iki yüz kişiyi öldürdüğünü görse, o kimsenin iki yüz dirhem olan borcu ödenir. Üzüntü ve kederi giderilir. Savaşta öldüğünü gören kimse, şahitlik yapmak arzusunda ise şahitliği kabul edilir. Bazen de o kimse, birçok dünyalığa ve zahiri nimetlere erişir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın