Rüyada Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizi görmek

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek gamdan sonra feraha, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, tutuklu ise tahliye olunacağına, korkuyor ise emniyete ulaşacağına, sıkıntı ve yokluk içinde ise, hayırlı nimetlerin artmasına, zengin ise parasının ve malının daha da artacağına, fakir ise ondan kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine delalet eder.

Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde söyle buyurmuştur: “Bir kimse rüyasında beni görse, o kimse ahirette en yakın bir sıfatla şefaatimle özel bir görüşle beni görür.”

Başka bir rivayete göre “Bir kimse uykusunda beni görse, o kimse hakikaten ve gerçekten beni görmüştür.” diye buyurmuştur.

Hz. Enes’in (RA) rivayetine göre; “Rüyasında her kim beni görürse, cehenneme girmez, diye buyurmuştur.”

Yine bir hadis-i şerifte de: “Bir kimse rüyasında beni görürse, o kimse gerçekten ve aynen beni görmüş gibi olur. Çünkü şeytan benim şeklime girmesi mümkün değildir.” buyurmuştur.

Rüyasında Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)’i görmek, bütün sıkıntılardan kurtulup feraha çıkacağına delalet eder.

Onun mübarek yüzünü gören kimse Cennetle müjdelenmiş olur.

Peygamber Efendimizi ayakta ve kendisi ile konuşur bir durumda görmek, o kimsenin tuttuğu yolun iyiliğine ve Peygamberimizin rızasına uygun olduğuna işarettir.

Peygamber Efendimizi arkası dönük olduğu halde yürür görmek, bir sefere çıkıp ondan hayır görmeyeceğine; aksine, kendisine doğru geldiğini görmek, çıkacağı seferden veya yapacağı işten hayır göreceğini gösterir.

Peygamber Efendimizle bir sofrada oturup yemek yediğini görmek Cennet taamından nasip alacağına ve dünya nimetlerinin de çoğalacağına, şefaatine nail olacağına delalet eder.

Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte bir deve üzerinde yolculuk yaptığını fakat devesinin daima Peygamber Efendimizin devesinden çok gerilerde kaldığını ve ona yetişmek için çok çalıştığı halde bir türlü devesini yürütemediğini görmek, Fahr-i Alem Efendimizin rızasına hilaf hareket ettiğinden tövbe etmesi gerektiğini gösterir.

Ebu Hureyre Hazretleri söyle rivayet etmiştir; Resulullah (SAV) buyurmuştur ki: “Beni rüyasında gören mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir vakit benim suretime giremez.”

Şu hâlde Resulullah Efendimizi gören, her ne şekilde olursa olsun, onun mübarek yüzü suyu hürmetine mutlaka sonunda hayır ve hasenata kavuşur.

Günahlarından kurtulur, şefaatine mazhar olur.

Resulullah Efendimizle bir cami veya mescitte, birlikte namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette hiçbir musibete uğramaz, işleri daima yolunda gider, ahirette de makamı Cennet olur.

Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte yolculuk ettiğini görmek, ibadetlerinin kabul edildiğine işarettir.

Onunla bir mahalde oturup sohbet ettiğini gören, hasta ise şifa bulur, tutuklu ise kurtulur, büyük bir günah işlemişse tövbe ve istiğfar ettiği takdirde, şefaatine nail olarak günahlarından kurtulur.

Resulü Ekrem Efendimizi uykuda gören, bunu yapmayı düşündüğü bir isin sonunun kötü olduğuna bir ihtar kabul ederek, bu işi işlemekten vaz geçmelidir.

O mübarek zat-i şerifi rüyasında ne şekilde olursa olsun, her gören, dünya nimetlerinden faydalanır, sıkıntı içinde ise mutlaka feraha çıkar.

Kendisinin ve ailesinin bütün keder ve sıkıntıları o aile içinden uzaklaşır.

Borçlu ise bütün borçlarından halas olur.

Ailesinde veya kendisinde bir hastalık varsa hepsinden şifa bulur ve şifa görür.

Peygamber Efendimizi mübarek merkad-i şeriflerinde ziyaret ettiğini görmek, Cafer-i Sadik (RA)’in yorumuna göre, onun Cennetle müjdelendiğine delalet eder.

Rasul-ü Ekrem Efendimizin mübarek kabirlerinden kalkarak yürüdüğünü görmek, ahiretinin selametine ve ecelinin yaklaştığına işarettir.

Mübarek kabr-i şerifin, içeriye girmeden, dışarıdan ziyaret ettiğini görmek, peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak için ibadetini sıklaştırmasına ve yoksullara yardım etmesi gerektiğine delalet eder.

Her ne suretle olursa olsun, Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizin rüyada mübarek yüzlerini görmek, dünya nimetlerinden daha üstün olan ahiret nimetleriyle müjdelendiğine işaret sayılır.

Bir başka rivayete göre de sahih bir hadiste Hz. Peygamber (SAV) den: “Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir.

Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez” şeklinde varit olmuştur.

Bir rivayette: “Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüştür.”

Hz. Enes’den bir rivayette: “Beni rüyasında gören elbette cehenneme girmeyecek” şeklinde varid olmuş ve bir rivayette de: “Her kim ki beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür.

Çünkü şeytanın benim suretime girmesi mümkün değildir.” şeklinde varit olmuştur.

Alimler arasında hadisin manasında ihtilaf edilmiştir.

Bunlardan bir kısmı hadisi şerifin ifade ettiği şey rüya sahibinin Hz. Resulullah (SAV)’i görmesi Resulullah (SAV)’in bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir, bazıları da bunda mübalağa ederek rüyayı gören Hz. Resülullah (SAV)’i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir, dediler. İbn-i Şirin (R.

H.) de bunlardandır.

Alimlerden diğer bir kısmı da “Hz. Resulullah (SAV) hayatta bulunduğu şekilde görmek sari değildir.” dediler. İbn-i Arabi de bunlar arasındadır.

Hz. Resulullah (SAV)’i bilinen sıfatları üzere görmek, bizzat Hz. Peygamberi görmektir.

Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Hz. Resulullah (SAV)’in misalini idrak etmektir, demişlerdir.

Bütün hallerde Hz. Resülullah (SAV)’i görmek, batıl ve karma karışık rüya değildir. Belki o rüya bizatihi hak ve doğrudur.

Her ne kadar bilinen sıfatlarından başka bir surette görülürse de, bütün bunlardan anlaşılıyor ki, doğru olan hadis-i şerifin manası bazı alimlerin dedikleri gibi “Hangi durumda farz edilirse edilsin” rüya sahibinin rüyası haktır.

Bundan dolayı bazı tabir alimleri, bir kimse, Hz. Resulullah (SAV)’i yaşlı görse, selamete erişmeye; eğer genç görse harbin nihayet bulmasına; eğer tebessüm ettiğini görse rüya sahibi onun Sünnet-i Seniyyesine uyduğuna işarettir, dediler.

Bu alimlerden bazıları da bir kimsenin Hz. Resulullah (SAV)’i bilinen heyet ve sureti ve kendi hali üzere görmesi o kimsenin iyi halli oluşun, şöhrete erişmesine ve ona düşman olan kimseye galip gelmesine işarettir, dediler.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberi kızgın bir şekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasına işarettir.

İbn-i Ebi Cemre Hz. Peygamberi güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelliğine, güzel bir surette görmemek veya bedenin bazılarında noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına işaret eder, dediler.

Çünkü Hz. Resulullah (SAV) gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür.

Her ne kadar o ayna güzel bir durumda olsa da karşısında bulunan şey bulunduğu durumda onda görülür.

Hz. Peygamberi böyle uygun şekillerde görmekte gören için büyük faydalar vardır.

Çünkü Hz. Peygamberi bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanır.

Rüyada Hz. Muhammed (SAV)’i gören kimse daima durumu iyi ve gönlü sen olur.

Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur.

Eğer Hz. Peygamberi görenler kuşatma altında veya kitlik içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulurlar ve ucuzluk görülür.

Eğer mazlum iseler mansur ve muzaffer olurlar.

Eğer korku halinde iseler emin olurlar.

Sıfatlarını anlatmaya muktedir olmayacağı bir şekilde Resulullah (SAV)’i rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine işarettir.

Eğer Resul-i Ekrem (SAV)’in kendine teveccüh gösterdiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında ona iktida ettiğini yahut Hz. Resulullah (SAV)’in güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, eğer mülke ehilse mülke nail olur.

Eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle amel eder. Eğer abit birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkâr ise, tövbe eder.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya işarettir.

Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama nail olur, bazen o kimseye akrabaları ve yakınları tarafından haset ve düşmanlık yapılır.

Bazen de o kimse, ailesinden ayrılır ve vatanından başka bir vatana hicret eder.

Bazen o kimse ana ve babadan yetim kalır.

Eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına işaret eder.

Kitlik ve yokluk içinde Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatıralarına gelmeyecek bir şekilde hayır ve bereketin zuhur etmesine işarettir.

Bir kadın rüyada Hz. Peygamberi görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete, iffet ve emaneti korumaya nail, bazen de o kadın iyi bir nesille rızıklanır.

Eğer o kadın zengin ise, malını Allah (C.C.) uğrunda infak eder.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye işarettir.

Eğer Hz. Peygamberi rüyada gören yetimse, büyük bir dereceye kavuşur.

Eğer rüyayı gören doktorsa, insanlar onun doktorluğundan faydalanır.

Bazen de özellikle ashab ile olursa Hz. Peygamberi görmek, Müslümanların galip, kafirlerin helak olmasına işarettir, onu rüyada gören borçlu ise, borcunu öder.

Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa verir.

Hacc etmemiş bir kimse ise, beytullahı tavaf eder.

Bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayı ondan defeder.

Hz. Peygamber, bilinen heyeti üzere kitlik ve pahalılık olan bir yerde görülürse, o yerde bolluk ve ucuzluk olur.

Eğer Hz. Peygamber bir yerde rengi değişmiş veya bazı azası noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bidatin meydana çıkmasına işarettir.

Hz. Peygamberin üzerinde eski ve çürümüş elbise görmenin tabiri de böyledir. Hz. Peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına işarettir.

Eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur.

Hz. Peygamberin cenazesini teşvik ettiğini, hatta kabri şeriflerine koyduğunu gören kimse, bidata meyleder.

Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir.

Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin oğlu olduğunu görse ve kendisi de evlad-ı resul olmasa, o kimsenin imanının halis olmasına işarettir.

Bir kimsenin Hz. Peygamberi rüyada görmesinin bereket ve hayır yalnız o kimseye has olmayıp belki bütün Müslümanlara şamildir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nispetince o kimsenin erişeceği bir hayra işarettir.

Eğer verdiği şey kavun ve karpuz gibi şeyler olursa, o kimse büyük bir şeyden kurtulur.

Ancak eziyet, çetinlik ve meşakkate düşer.

Hz. Peygamberin azasından bir uzvunu kendi yanında sakladığını görse, o kimsenin bidat olan bir işi yaptığına işaret eder.

Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Muhammed (SAV) şekline girdiğini veya onun mübarek elbiselerinden bir elbise giydiğini veya Hz. Peygamber kendisine mühür elbise veya kılıcını verdiğini görse ve o kimse de mülk istiyorsa mülke erişir ve ora halkı kendisine itaat eder; hor ve hakirse, Allah (C.C.) onu aziz eder, talebe ise, ilimden muradına nail olur.

Fakir ise, zengin olur ve bekarsa evlenir.

Hz. Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. Resulullah (SAV)’in bereketiyle tamir edilir.

Eğer Hz. Muhammed (SAV)’i bir yerin dahilinde oturduğu halde görse, o yerde ibret alınacak bir şey zuhur edeceğine işarettir.

Bir kimse Hz. Muhammed (SAV)’in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamları çok olur.

Eğer Hz. Muhammed (SAV)’in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına işarettir.

Rüyada Hz. Muhammed (SAV)’in sürme çektiğini gören kimse dininde salih ve emniyet içinde olur.

Bu rüyayı hamile bir kadın veya kocası görse, hamilinin erkek çocuk olmasına işarettir.

Eğer Hz. Muhammed (SAV)’in haddinden fazla güzel olduğunu görse, bu rüya sahibinin çokça dindar olduğuna işarettir.

Rüyada Resulullah (SAV)’in sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur.

Rüyada Resulullah (SAV)’in sakalına aklık karıştığını görse, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine işarettir.

Eğer Resulullah (SAV)’in başının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görse, devlet reisinin Müslümanları korumasına işarettir.

Resulullah (SAV)’in sağ elinin parmaklarının yumuk olduğunu görse, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin hacc ve cihat yapmamasına ve çoluk çocuğuna yedirip içirmemesini işarettir.

Resul-i Ekrem’in sol elinin yumruk olduğunu görse, rüya sahibinin malının zekâtını vermesine, dilenci ve fakirleri alıkoymasına işarettir.

Hz. Muhammed (SAV)’in elinin parmaklarının açık olduğunu görse, rüya sahibinin hacc ve cihat yapmasına işaret eder.

Eğer Hz. Peygamberin parmaklarını avucu içinde sıkılmış olduğunu görse, halifenin ve rüya sahibinin işlerinde durgunluk olur ve onlara üzüntü ve keder isabet eder.

Bir kimse Resulullah (SAV)’in baldırlarının uzun olduğunu görse, devlet reisinin ömrü uzun olur.

Bir kimse Resul-i Ekrem’i silahlı olarak asker içinde bulunduğunu ve askerin de böbürlendiklerini görse, o sene Müslümanların askerlerinin hezimete uğramalarına işarettir.

Eğer Resül-i Ekrem silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görse; Müslümanların düşmanlara galip gelmesine işarettir.

Bir kimse Hz. Peygamberi boş ve sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine işarettir.

Resul-i Ekrem (SAV)’i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekânında gören kimse, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir.

Resul-i Ekrem (SAV)’i ashabı arasında birbirlerini kardeş yaptığını gören kimse, ilim elde eder.

Rüyada Resulullah (SAV)’in kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur.

Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Peygamberin pederleri olduğunu görse, o kimsenin itikadı zayıflar.

Bir kimse rüyada Hz. Muhammed (SAV)’in hanımlarından birisinin kendisinin anası olduğunu görse, o kimsenin imanı artar.

Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin arkası sıra yürüdüğünü görse, o kimsenin Sünnet-i Seniyyeye ittiba ettiğine işarettir.

Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı işlerine Hz. Peygamberin baktığını görse, bunun tabiri Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesine emrettiğine işarettir.

Hz. Peygamberle yemek yediğini gören kimseye, peygamberimizin zekâtını vermesiyle emretmesine, Hz. Peygamberin yalnizca yedığını görse, rüya sahibine sadaka vermesi için emrettiğine işarettir.

Rüyada Resulullah (SAV)’i takunyasız ve ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatle namazı terk ettiğinden ona cemaatle namaz kılması için emrettiğine işarettir.

Bir kimsenin Hz. Muhammed (SAV)’in mestlerin giydiğini görmesi, Hz. Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihat yapması için emrettiğine işarettir.

Bir kimse rüyada kendisi Hz. Peygamberle musafaha yaptığını (el sıkıştığını) görse, o kimsenin Sünnet-i Resulullah’a (SAV) uyduğuna işarettir, bir kimse kendi kanını Hz. Peygamberin kanıyla karışmış olduğunu görse, o kimsenin şerefli bir kimseye akraba olacağına işarettir.

Hz. Peygamberi kendisine bakla cinsinden bir şey verdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Eğer Hz. Peygamber kendisine rüyada hurma ve bal gibi güzel ve hoş bir şey sunsa Kuran-i Kerimi ezberler ve ona sunulan şey miktarınca ilim elde eder.

Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder.

Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur.

Eğer Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdiği şeyi almadığını görse, o kimse bidata girer.

Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanlı suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitneye işarettir.

Resul-i Ekrem’i yaslı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına işarettir.

Hz. Peygamberi buğday benizli olduğu halde gören kimse, heva ve hevesi terk eder.

Ve tövbe etmeyi tercih eder.

Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)’a tövbe eder.

Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icat edeceği bir bidata işarettir.

Hz. Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin.

Hz. Peygamberin herhangi bir yerde vefat ettiğini gören kimse orada vefat eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın